wp4b0d207d.png
Wat is een arbeidsovereenkomst?
 
Een arbeidsovereenkomst is niets meer en niets minder dan een overeenkomst tussen de werknemer
en de werkgever. Je kunt pas spreken van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie
basisvoorwaarden is voldaan:

1) De werknemer is in dienst van de werkgever.
2) De werknemer ontvangt loon voor de arbeid die hij of zij verricht.
3) De werknemer voert de arbeid persoonlijk uit, dat wil zeggen dat hij of zij zich voor de
    uitvoering van de arbeid niet mag laten vervangen door iemand anders. Behalve natuurlijk als de
    werknemer daarvoor toestemming heeft gekregen van de werkgever.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan. Beide zijn
rechtsgeldig. Toch is het raadzaam om een arbeidsovereenkomst schriftelijk af te sluiten. Het spreekt
immers voor zich dat je geschillen of misverstanden voorkomt door alle afspraken op papier te zetten.
Dit is zowel in het belang van de werknemer als in die van de werkgever. Hoewel arbeidsovereenkomst
de officiële term is die in de wet wordt gebruikt, zijn er ook andere benamingen in omloop die worden
gehanteerd in plaats van arbeidsovereenkomst, namelijk: arbeidscontract, dienstverband, dienst-
betrekking en loondienst.

De arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst gaat over de regels en afspraken die een werkgever en een werknemer over
het werk maken. Deze regels en afspraken noemen we zogenaamde arbeidsvoorwaarden. In een
arbeidsovereenkomst zijn de volgende zaken vastgelegd:

1) Naam- en adresgegevens van zowel de werkgever en de werknemer.
2) De datum waarop de werknemer in dienst treedt.
3) De duur van de arbeidsovereenkomst, als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd.
4) Hoeveel uur de werknemer per dag of per week werkt.
5) De plaats of plaatsen waar de werknemer de werkzaamheden verricht.
6) De functie die werknemer bekleedt of wat voor soort werk hij of zij uitvoert.
7) De hoogte van het loon van de werknemer en op welke datum de werkgever dit dient uit te
   betalen aan de werknemer.
8) De duur van de proeftijd, als daar al sprake van is.
9) De hoogte van het vakantiegeld van de werknemer (ook wel vakantiebijslag, vakantietoeslag of
   vakantie-uitkering genoemd).
10) Het totaal aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft of de manier waarop de
     vakantieduur wordt berekend.
11) De duur van de opzegtermijn die geldt bij ontslag voor de werknemer of de manier waarop de
     opzegtermijn wordt berekend.
12) De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), als daar al sprake van is.
13) De pensioenregeling, als daar al sprake van is.
14) Concurrentiebeding, als daar al sprake van is.

De werkgever is volgens de wet verplicht om binnen een maand na indiensttreding van de werknemer
de bovenstaande gegevens schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken.


Zie hier voor informatie over:

- Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd
- Proeftijd
- Concurrentiebeding

wp14d84399.png
Arbeidsovereenkomst
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009